ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
 • Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 • Zarządzeniem Nr SG.0050.38.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zdzieszowice.

W myśl Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz ich rodzinom.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) wskazuje, że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej, wszechstronnej pomocy oraz skutecznej interwencji, a ogół czynności podejmowanych i realizowanych w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą realizowany jest przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Gmina Zdzieszowice przyjęła i realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, co reguluje Uchwała Nr V/43/2011 z dnia 10 marca 2011 r.

W/W uchwałą przyjęto tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.38.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Burmistrz Zdzieszowic powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zdzieszowice, w skład którego wchodzą przedstawiciele n/w jednostek:

 • Mateja - Suchan Natalia, stanowisko: psycholog, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Zdzieszowice
 • Grzesista Violetta, stanowisko: pedagog, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Zdzieszowice
 • Manowita Zofia, stanowisko: pedagog szkolny, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Zdzieszowice
 • Kobza Renata, stanowisko: pedagog szkolny, przedstawiciel Publicznego Gimnazjum, Zdzieszowice
 • Żuklińska Katarzyna, stanowisko: pedagog szkolny, przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych, Zdzieszowice
 • Kowalski Dariusz, stanowisko: Kierownik rewiru dzielnicowych K.P. w Zdzieszowicach, przedstawiciel Komisariatu Policji, Zdzieszowice
 • Chrobrowska Anna, stanowisko: kurator zawodowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego Wydz. III Rodzinny i Nieletnich, Kędzierzyn - Koźle
 • Wituszyński Janusz, stanowisko: kurator zawodowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego Wydz. III Rodzinny i Nieletnich, Kędzierzyn - Koźle
 • Pierz Paweł, stanowisko: kurator zawodowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - wykonującej orzeczenia w sprawach karnych, Kędzierzyn - Koźle
 • Nachtygal Renata, stanowisko: Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdzieszowice
 • Boronowska Małgorzata, stanowisko: specjalista pracy socjalnej, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Imiela Justyna, stanowisko: specjalista pracy socjalnej, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Koptoń Anna, stanowisko: pracownik socjalny, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Nocoń Aurelia, stanowisko: specjalista pracy socjalnej, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Szynalik Katarzyna, stanowisko: pracownik socjalny, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Koryga Małgorzata, stanowisko: pracownik socjalny, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Ewa Stelmach, stanowisko: pracownik socjalny, przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zdzieszowice
 • Gurgul - Zamszyn Anna, stanowisko: pielęgniarka, przedstawiciel Poradni Medycyny Rodzinnej "Rzemińska - Rezner", Zdzieszowice
 • Ługowska Anna, stanowisko: położna, przedstawiciel NZOZ "WILKOSZ - MED.", Zdzieszowice

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Podstawą podejmowania interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą jest procedura Niebieskiej Karty", która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Do dnia 1 sierpnia 2010 r. możliwość realizacji procedury "Niebieskiej Karty" posiadały wyłącznie dwa podmioty, tj. Policja i pomoc społeczna. Od momentu nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakładanie "Niebieskiej Karty" leży w kompetencjach pięciu podmiotów, tj. pomoc społeczna, Policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, oświata i ochrona zdrowia.
Przedstawiciele wyżej wymienionych podmiotów realizują procedurę "Niebieskiej Karty" w oparciu o zasadę współpracy.
Wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" lub poprzez wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego. Wspomniane dokumenty przekazuje się w terminie 7 dni od daty ich wypełnienia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice adres:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ul. Piastów 20
47-330 Zdzieszowice

Załączniki:
Kwestionariusz zgłoszeniowy str. 1
Kwestionariusz zgłoszeniowy str. 2PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba pokrzywdzona jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy.

Ogólnie przyjmuje się, że przemoc w rodzinie to działanie:

 • zamierzone i świadome, skierowane przeciwko innym członkom rodziny,
 • naruszające prawa i dobra osobiste osób doświadczających przemocy,
 • w którym sprawca jest silniejszy, a osoba doświadczająca przemocy słabsza,
 • powoduje ból i cierpienie.

Przemoc domowa to każde zachowanie, które powoduje fizyczne lub psychiczne cierpienie osoby bliskiej, narusza jej podstawowe prawa i dobra osobiste, ma na celu utrzymanie nad nią kontroli i władzy.

Przemoc może przybrać następujące formy:

Przemoc fizyczna - to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawienie życia osoby dotkniętej przemocą.
Przykłady: bicie, policzkowanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie, zadawanie ran, odmawianie koniecznej pomocy medycznej, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do picia alkoholu, zażywania narkotyków.

Przemoc psychiczna - to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzanie w osobie doświadczającej przemocy strachu oraz pozbawienia jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
Przykłady: ciągłe krytykowanie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, wymawianie choroby psychicznej, grożenie odebraniem dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zabranianie opuszczania domu, stałe kontrolowanie.

Przemoc seksualna - to każde zachowanie mające na celu zmuszanie osoby pokrzywdzonej przemocą do podjęcia zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.
Przykłady: zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia, zmuszanie do współżycia z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych, gwałcenie.

Przemoc ekonomiczna - to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie osoby doświadczającej przemocy od sprawcy.
Przykłady: zabieranie wynagrodzenia, zakazywanie pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, kontrolowanie wydatków.

Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania.
Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka.
Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

GDY STANIESZ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY:

 1. Powiedz swojemu mężowi, żonie, partnerowi, partnerce: NIE! DOSYĆ!
  Może być to trudne, ale jeżeli będziesz nadal zwlekać, to tylko pogorszy twoją sytuację, coraz trudniej będzie ci się sprzeciwić przemocy.
 2. Pamiętaj przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie!
  Poszukaj bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich dzieci, najlepiej, jeśli będą to Twoi znajomi, bliska rodzina, ale może to być miejsce publiczne, z którego możesz zadzwonić na Policję.
 3. Zgłoś się po poradę do organizacji społecznej.
  Tam możesz uzyskać pomoc w kwestiach prawnych - prawnik pomoże ci napisać skargę, pomóc pozbierać dowody, wskaże ci możliwe drogi postępowania. Nie bój się poprosić o pomoc, spróbuj, a na pewno uda ci się uciec od przemocy. Musisz podjąć tę trudną decyzję, pamiętaj przy tym, że nikt nie ma prawa stosować wobec Ciebie przemocy.
 4. Bardzo ważne są dowody.
  Zeznania świadków (sąsiadów, znajomych). Jeśli zostałaś/eś pobita/y lub zgwałcona/y idź również do lekarza, tak szybko jak to będzie możliwe i poproś go, aby wystawił zaświadczenie o stanie zdrowia opisujące obrażenia jakich doznałaś/eś. Spisujcie wszystkie incydenty, pamięć jest czasami zawodna, a informacje te mogą okazać się bardzo ważne, jeżeli zdecydujecie się na złożenie skargi.
 5. Zadzwoń lub idź na policję i poproś o interwencję.
  Za każdym razem, gdy dojdzie do przemocy, zgłaszaj to Policji lub innym służbom społecznym to również jest dowód na to, że padłaś/eś ofiarą przemocy.
 6. Pamiętaj o swoich prawach!
  Jeśli wezwałaś/eś Policję na interwencję i funkcjonariusze przyjechali do Twojego domu masz prawo:
  • domagać się aby zrobili notatkę służbową (Niebieska Karta) na temat zajścia;
  • zapisać nazwiska policjantów lub ich numery służbowe; ich obowiązkiem jest pokazać Ci legitymację służbową (Pamiętaj, że oni również mogą świadczyć w Twojej sprawie),
  • dowiedzieć się o numer, pod jakim interwencja została zarejestrowana i poprosić o kopie notatki służbowej (lub karty meldunku o przeprowadzonej interwencji). Zanotuj i przechowuj w bezpiecznym miejscu wszystkie informacje na temat zajścia (zajść).
 7. Złóż zawiadomienie o przestępstwie lub wniosek o ściganie.
  Jeśli chcesz, aby sprawca był ukarany, domagaj się, aby Policja lub Prokuratura wszczęła postępowanie karne.

Pamiętaj, że jest ktoś, kto może ci pomóc!!!

W każdej chwili możesz zwrócić się o pomoc do różnych organizacji, w których otrzymasz poradę prawną. Nie zapominaj o tym, gdy stwierdzisz, że nie masz już siły i że składanie skargi nie ma sensu. Może prawnik zaproponuje ci inne rozwiązanie twojego problemu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, tel. 77 47 26 611, 77 47 26 616
Profesjonalna bezpłatna pomoc prawna.
Radca prawny udziela swoich porad dwa razy w miesiącu w godzinach od 16.15 do 19.00.
Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania (osobiste lub telefoniczne).

Wykaz instytucji działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie
Lp. NAZWA INSTYTUCJI TELEFON ADRES
1. Ośrodek Pomocy Społecznej 77 47 26 611 ul. Piastów 20
47-330 Zdzieszowice
2. Ośrodek Zdrowia 77 48 42 746
77 48 42 745
ul. Filarskiego 19
47-330 Zdzieszowice
3. Komisariat Policji 77 48 44 207 ul. Filarskiego 17
47-330 Zdzieszowice
4. Straż Miejska 77 40 64 417
503 138 930
ul. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
5. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach 77 48 46 086 ul. Chrobrego 18
47-330 Zdzieszowice
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 77 44 66 015 ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
7. Wydział Opieki Społecznej i Zdrowia w Krapkowicach 77 40 74 337
77 40 74 348
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach 77 46 61 263 ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
9. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 77 44 66 630 ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
10. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu, sekretariat 77 47 25 260 ul. Sądowa 6
47-200 Kędzierzyn-Koźle
11. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych 77 472 52 72
77 472 52 66
ul. Sądowa 6
47-200 Kędzierzyn-Koźle
12. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich 77 40 53 183 (sekretariat)
77 40 53 198
ul. Żeromskiego 5
47-200 Kędzierzyn-Koźle
13. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu
(udziela wsparcia mieszkańcom całego woj. opolskiego)
77 455 63 90
77 455 63 91
77 455 63 92
ul. Małopolska 20A
45 - 301 Opole
14. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu 77 481 02 82 ul. Skarbowa 4
47 - 200 Kędzierzyn-Koźle
15. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 801 12 00 02
22 666 10 36
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
16. Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111  
17. Anonimowa policyjna linia specjalna 800120148  Załączniki:
Uchwała nr V/42/2011 cz. 1
Uchwała nr V/42/2011 cz. 2

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice,
tel. +48 77 472 66 10-19, fax +48 77 472 66 12
e-mail: ops@zdzieszowice.pl